Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Konkursy na stanowisko zobacz archiwum »

WÓJT GMINY BYTNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bytnicy ( zastępstwo)

Bytnica, dnia 05.12.2018r.

 

Nie zgłosił się żaden kandydat

 

 

 WÓJT GMINY  BYTNICA

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bytnicy ( zastępstwo)

 (nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

  a)  obywatelstwo polskie (o ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018, poz.936)

  b) wykształcenie   średnie  

  c) biegła znajomość obsługi komputera

  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

  e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

  f) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

 2. Wymagania dodatkowe:

  a)   preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne

           b)  doświadczenie zawodowe  3  lata

  c)  znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawy – ordynacja podatkowa,  , ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,

  d) znajomość zasad funkcjonowania samorządu,

  e) zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z petentami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy

   

   

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Dekretowanie dokumentów księgowych:  wyciągów bankowych – dochody budżetowe, raportów kasowych – wydatki i dochody budżetowe,  faktur sprzedaży, list płac,

 2. Bieżące wprowadzanie do kasy fiskalnej dochodów podlegających zaewidencjonowaniu w kasie,

 3. Bieżące wystawianie faktur  VAT  sprzedaży.

 1. Bieżące księgowanie faktur sprzedaży,

 2. Miesięczne uzgadnianie  kont rozrachunkowych i pozostałych dotyczących stanowiska,

 3. Księgowanie dokumentów księgowych, tj. list płac, wyciągów bankowych i raportów kasowych,

 4. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych do urzędu statystycznego,

 5. Prowadzenie rejestru sprzedaży VAT i zakupów .

 6. Terminowe sporządzanie miesięcznych deklaracji  VAT 7  za Urząd Gminy.

 7.  Terminowe sporządzanie scentralizowanych (za wszystkie jednostki) miesięcznych deklaracji  VAT 7   za Gminę Bytnica.

 8. Terminowe prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników Urzędu Gminy,

 9. Terminowe sporządzanie list płac i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,

 10. Terminowe sporządzanie rocznych deklaracji PIT 11/8B i PIT R i PIT 8AR do urzędu skarbowego dla każdego pracownika, zleceniobiorcy,  radnego, sołtysa i inkasenta.

 11. Sporządzanie miesięcznych przelewów do 20-go każdego m-ca  na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego,

 12. Przygotowanie dokumentacji do naliczania przez ZUS zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

 13. Prowadzenie kart zasiłkowych wypłaconych z tytułu choroby i macierzyństwa.

 14. Wypełnianie druków Rp-7 dla pracowników  do ZUS,

 15. Sporządzanie dokumentów dotyczących kapitału początkowego dla pracowników,

 16. Dokonywanie rozliczeń z ZUS – sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych DRA  i raportów imiennych RMUA dotyczących zatrudnienia w Urzędzie Gminy,

 17. Terminowe zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników do  i z ubezpieczeń w ZUS w zależności od rodzaju zawartej umowy,

 18. Sporządzanie korekt dokumentów przekazywanych do ZUS,

 19. Terminowe przekazywanie do 5-go każdego m-ca należnych składek do ZUS,

 20. Wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy,

 21. Prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło,

 22. Sporządzanie rachunków  do umów zleceń i umów o dzieło.

 23. Bieżące prowadzenie spraw w zakresie rozliczeń z pracownikami – potrącenia z tytułu zajęć komorniczych, ubezpieczeń oraz pożyczek,

 24. Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania,

 25. Sporządzanie list wynagrodzeń dla inkasentów za pobór podatków,

 26. Rozliczanie zwrotu kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy,

 27.  Inne prace zlecone przez Skarbnika i Wójta gminy.

 

 1. Wymagane dokumenty:

a) podpisana ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz „ Klauzula informacyjna” ( załączniki do pobrania)
b) list motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające staż pracy,

e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe,

f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczających znajomość języka polskiego[1],

g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe h)oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

i) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  a)Wymiar czasu pracy – pełny etat.

  b)Miejsce pracy – Urząd Gminy w Bytnicy, Bytnica 52.

  c)Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bytnica.

  d) Umowa na czas zastępstwa.

  e) Rodzaj pracy/warunki: praca biurowa przy monitorze ekranowym

   

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w Urzędzie  Gminy w Bytnicy,  sekretariat ( pokój nr 1)

lub doręczone listownie w terminie do dnia 20.12.2018r. do godz.15:30

pod adresem:

 Urząd Gminy w Bytnicy, 66-630 Bytnica 52 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. księgowości budżetowej.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie ( decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

O rozmowie kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne, ogłoszone w ogłoszeniu o naborze, każdy z kandydatów zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w  Urzędzie Gminy Bytnica.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68-3915796, kom. 665019187                           

6. Dodatkowe informacje:

a) Osobie , której w wyniku naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązane będą do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 

b) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bytnica oraz tablicy informacyjnej Urzędu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2016, poz. 902 z późn.zm.).

 

c) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r., poz.2046, ze zm.), jest niższy niż 6%.

d) Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; tzw. „RODO”). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania  wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1. Administratorem   danych osobowych jest Gmina Bytnica .

  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

  3.   Cel przetwarzania danych – przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko kierownicze, realizacja procesu rekrutacji, w szczególności ocena   kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które   aplikują kandydaci.

  4. Podstawą prawną przetwarzania są:

a) Przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie danych osobowych – art. 22[1] Kodeksu pracy, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b) Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego (Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy kandydat jest  odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja).

  1. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy przedawnienia, w związku z obroną przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 5 ust. 1 lit. b RODO).

  2.   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

  3. Uprawnienia:

   1. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej;

   2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                /-/ Sebastian Bartczak 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2018 17:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Dębiński
Ilość wyświetleń: 325
15 stycznia 2019 13:09 Wojciech Dębiński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 17:03 Wojciech Dębiński - Dodanie załącznika [zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_i_klauzula_informacyjna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 17:01 Wojciech Dębiński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl