Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Konkursy na stanowisko zobacz archiwum »

WÓJT GMINY BYTNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. wymiaru podatków i windykacji w Urzędzie Gminy w Bytnicy

Bytnica, dnia 03.01.2019r.

 

 WÓJT GMINY  BYTNICA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. wymiaru podatków i windykacji w Urzędzie Gminy w Bytnicy

 (nazwa stanowiska pracy)

O ww. stanowisko mogą nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Miejsce pracy – Urząd Gminy w Bytnicy, Referat Finansowo – Budżetowy .

Wymiar etatu – 1/1

Podstawa zatrudnienia – umowa o pracę.

Warunki pracy na stanowisku – praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera, w zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy, budynek bez podjazdu dla niepełnosprawnych.

 

 1. Wymagania niezbędne:

  a)  obywatelstwo polskie,  

  b) wykształcenie  minimum średnie  

  c) biegła znajomość obsługi komputera

  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

  e) posiada  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

  f) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

 2. Wymagania dodatkowe:

  a)   preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne

           b)  doświadczenie zawodowe  5  lat

  c)  znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawy – ordynacja podatkowa,  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,

  d) znajomość zasad funkcjonowania samorządu,

  e) zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z petentami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy

   

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wymiar  łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych,

 2. Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów zobowiązania pieniężnego i innych przypisanych podatków i opłat od ludności,

 3. Prowadzenie ewidencji podatników,

 4. Przeprowadzanie kontroli u podatników,

 5. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych  składanych organowi podatkowemu,

 6. Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

 7. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji  administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

 8. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

 9. Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

 10. Inne prace zlecone przez Skarbnika i Wójta Gminy.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  a) podpisana ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz „ Klauzula informacyjna”

  ( załącznik do pobrania)
  b) list motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

  c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające staż pracy,

  e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe,

  f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe g)oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

  h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

   

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, złożone osobiście w Urzędzie  Gminy w Bytnicy,  sekretariat ( pokój nr 1)

  lub doręczone listownie w terminie do dnia 16 .01. 2019r. do godz.15:30

  pod adresem:

   Urząd Gminy w Bytnicy, 66-630 Bytnica 52  

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. wymiaru podatków i windykacji ”. 

   

  Aplikacje wysłane pocztą, które wpłyną po 16.01.2019 r.   nie będą rozpatrywane.

   

  Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Bytnica w dniu 17 stycznia 2019r. o godz.8:00

  O rozmowie kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne, ogłoszone w ogłoszeniu o naborze, każdy z kandydatów zostanie powiadomiony telefonicznie.

   

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w  Urzędzie Gminy Bytnica.

   

  Dodatkowych informacji na temat niniejszego ogłoszenia można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 68-3915796, kom. 665019187.

  Osobie , której w wyniku naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązana będzie do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bytnica oraz tablicy informacyjnej Urzędu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj: Dz. U. 2018, poz1260).

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r., poz.511.), jest niższy niż 6%.

  Klauzula informacyjna

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; tzw. „RODO”). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania  wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1. Administratorem   danych osobowych jest Gmina Bytnica .

  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

  3.   Cel przetwarzania danych – przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko kierownicze, realizacja procesu rekrutacji, w szczególności ocena   kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które   aplikują kandydaci.

  4. Podstawą prawną przetwarzania są:

a) Przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie danych osobowych – art. 22[1] Kodeksu pracy, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b) Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego (Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy kandydat jest  odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja).

  1. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy przedawnienia, w związku z obroną przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 5 ust. 1 lit. b RODO).

  2.   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

  3. Uprawnienia:

   1. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej;

   2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Sebastian Bartczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Niepotrzebne skreślić

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2019 18:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Dębiński
Ilość wyświetleń: 437
03 stycznia 2019 18:42 Wojciech Dębiński - Dodanie załącznika [zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_i_klauzula_informacyjna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2019 18:42 Wojciech Dębiński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl