Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Konkursy na stanowisko zobacz archiwum »

WÓJT GMINY BYTNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bytnicy (praca na zastępstwo)

Bytnica, dnia 03.01.2019r.

 

 

 WÓJT GMINY  BYTNICA

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bytnicy (praca na  zastępstwo)

 (nazwa stanowiska pracy)

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

  a)  obywatelstwo polskie

  b) wykształcenie   średnie  

  c) biegła znajomość obsługi komputera

  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

  e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

  f) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

 2. Wymagania dodatkowe:

  a)   preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne

           b)  doświadczenie zawodowe  5  lat

  c)  znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawy – ordynacja podatkowa,  , ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,

  d) znajomość zasad funkcjonowania samorządu,

  e) zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z petentami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy

   

   

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Dekretowanie dokumentów księgowych:  wyciągów bankowych – dochody budżetowe, raportów kasowych – wydatki i dochody budżetowe,  faktur sprzedaży, list płac,

 2. Bieżące wprowadzanie do kasy fiskalnej dochodów podlegających zaewidencjonowaniu w kasie,

 3. Bieżące wystawianie faktur  VAT  sprzedaży.

 1. Bieżące księgowanie faktur sprzedaży,

 2. Miesięczne uzgadnianie  kont rozrachunkowych i pozostałych dotyczących stanowiska,

 3. Księgowanie dokumentów księgowych, tj. list płac, wyciągów bankowych i raportów kasowych,

 4. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych do urzędu statystycznego,

 5. Prowadzenie rejestru sprzedaży VAT i zakupów .

 6. Terminowe sporządzanie miesięcznych deklaracji  VAT 7  za Urząd Gminy.

 7.  Terminowe sporządzanie scentralizowanych (za wszystkie jednostki) miesięcznych deklaracji  VAT 7   za Gminę Bytnica.

 8. Terminowe prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników Urzędu Gminy,

 9. Terminowe sporządzanie list płac i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,

 10. Terminowe sporządzanie rocznych deklaracji PIT 11/8B i PIT R i PIT 8AR do urzędu skarbowego dla każdego pracownika, zleceniobiorcy,  radnego, sołtysa i inkasenta.

 11. Sporządzanie miesięcznych przelewów do 20-go każdego m-ca  na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego,

 12. Przygotowanie dokumentacji do naliczania przez ZUS zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

 13. Prowadzenie kart zasiłkowych wypłaconych z tytułu choroby i macierzyństwa.

 14. Wypełnianie druków Rp-7 dla pracowników  do ZUS,

 15. Sporządzanie dokumentów dotyczących kapitału początkowego dla pracowników,

 16. Dokonywanie rozliczeń z ZUS – sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych DRA  i raportów imiennych RMUA dotyczących zatrudnienia w Urzędzie Gminy,

 17. Terminowe zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników do  i z ubezpieczeń w ZUS w zależności od rodzaju zawartej umowy,

 18. Sporządzanie korekt dokumentów przekazywanych do ZUS,

 19. Terminowe przekazywanie do 5-go każdego m-ca należnych składek do ZUS,

 20. Wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy,

 21. Prowadzenie rejestru umów zleceń i umów o dzieło,

 22. Sporządzanie rachunków  do umów zleceń i umów o dzieło.

 23. Bieżące prowadzenie spraw w zakresie rozliczeń z pracownikami – potrącenia z tytułu zajęć komorniczych, ubezpieczeń oraz pożyczek,

 24. Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania,

 25. Sporządzanie list wynagrodzeń dla inkasentów za pobór podatków,

 26. Rozliczanie zwrotu kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy,

 27.  Inne prace zlecone przez Skarbnika i Wójta gminy.

 

 1. Wymagane dokumenty:

a) podpisana ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz „ Klauzula informacyjna” ( załączniki do pobrania)
b) list motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające staż pracy,

e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe,

f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe g)oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  a)Wymiar czasu pracy – pełny etat.

  b)Miejsce pracy – Urząd Gminy w Bytnicy, Bytnica 52.

  c)Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bytnica.

  d) Umowa na czas zastępstwa.

  e) Rodzaj pracy/warunki: praca biurowa przy monitorze ekranowym

   

6. Dodatkowe informacje:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w Urzędzie  Gminy w Bytnicy,  sekretariat ( pokój nr 1)

lub doręczone listownie w terminie do dnia 16.01.2019r. do godz.15:30

pod adresem:

 Urząd Gminy w Bytnicy, 66-630 Bytnica 52 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. księgowości budżetowej (praca na zastępstwo).

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie ( decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

O rozmowie kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne, ogłoszone w ogłoszeniu o naborze, każdy z kandydatów zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68-3915796, kom. 66501918                             

 Osobie , której w wyniku naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązane będą do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bytnica oraz tablicy informacyjnej Urzędu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj: Dz. U. 2018, poz. 1260).

 

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r., poz.511.), jest niższy niż 6%.

7) Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; tzw. „RODO”). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania  wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1. Administratorem   danych osobowych jest Gmina Bytnica, 66-630 Bytnica 52, e-mail sekretariat@bytnica.pl .

  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

  3.   Cel przetwarzania danych – przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko kierownicze, realizacja procesu rekrutacji, w szczególności ocena   kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które   aplikują kandydaci.

  4. Podstawą prawną przetwarzania są:

a) Przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie danych osobowych – art. 22[1] Kodeksu pracy, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b) Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego (Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy kandydat jest  odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja).

  1. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy przedawnienia, w związku z obroną przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 5 ust. 1 lit. b RODO).

  2.   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

  3. Uprawnienia:

   1. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej;

   2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Sebastian Bartczak

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2019 18:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Dębiński
Ilość wyświetleń: 365
03 stycznia 2019 18:44 Wojciech Dębiński - Dodanie załącznika [zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_i_klauzula_informacyjna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2019 18:43 Wojciech Dębiński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl