Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszcenie o wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszcenie o wydaniu decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/CP/2020 z dnia 2 października2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o numerze ewidencyjnym 197/4 w miejscowości Budachów – instalacje E, F, G” prowadzonego na wniosek: Standard...

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE I. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 – ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 30.09.2020 r. wydana została...

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU DOWODOWYM W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wójt Gminy Bytnica zawiadamia Strony, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 operatora sieci Play – nr KRS3072A zlokalizowanej na działce 112/1 w miejscowości Budachów, gmina Bytnica i przystąpiono...

Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Bytnica zawiadamia Strony że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o numerze ewidencyjnym 197/4 w miejscowości Budachów...

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu, na wniosek Inwestora: Standard Power Development Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 30-552 Kraków ul. Wielicka 30 z dnia 29.05.2020 r. doręczonego organowi w dniu 04.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW...

Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::