Projekty uchwał Rady

Zaproszenie do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2020 poz 1057 z późn. zm.) na 2021 rok”

Zapraszam Państwa do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
„Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z  organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  rok 2020 poz 1057 z późn. zm.) na 2021 rok”

Konsultacje inicjowane są zgodnie z uchwałą nr XXXIX/200/2010 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2021 roku oraz wyrażenie opinii na temat projektu uchwały. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

Projekt uchwały znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy Bytnica www.bytnica.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie BIP http://www.bip.bytnica.pl/ w zakładce prawo lokalne i dalej projekty uchwał rady.

Uwagi i propozycje proszę zamieszczać w załączonym druku „ANKIETA”, który należy wypełnić czytelnie:

- w pkt. 4 proszę zaznaczyć obszar, którego dotyczy propozycja zadania publicznego jakie planuje zrealizować Państwa organizacja w roku 2020, które nie zostało ujęte w projekcie uchwały,

- w pkt. 5 propozycję zadania publicznego (z zaznaczeniem, którego obszaru dotyczy), które nie zostało ujęte w projekcie uchwały,

- w pkt.6 uzasadnienie proponowanego zadania,

- w pkt. 7 inne uwagi związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy.

Uwagi proszę kierować na adres Gminy Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Bytnica lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@bytnica.pl lub m.szaja@bytnica.pl z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące Programu współpracy z NGO na rok 2021”.

Termin konsultacji ustala się na okres od 16.07.2020r. do 24.07.2020 roku.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Bytnica

                                                                                                          /-/ Sebastian Bartczak

 

 


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2020 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marlena Żyłanis
Ilość wyświetleń: 56
20 sierpnia 2020 09:25 (Marlena Żyłanis) - Dodanie załącznika [program_wspolpracy_z_ngo_na__2021_uchwalony.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 sierpnia 2020 08:57 (Marlena Żyłanis) - Dodanie załącznika [protokol_z_konsultacji_programu_wspolpracy_na_2021_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2020 12:34 (Marlena Żyłanis) - Dodanie załącznika [ankieta_do_konsultacji_z_ngo.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl::