Urząd Gminy Bytnica

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::WIĘCEJ INFORMACJI O GMINIE NA - www.bytnica.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Konkursy na stanowisko zobacz archiwum »

WÓJT GMINY BYTNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa, drogownictwa i zaopatrzenia w energię

Bytnica, dnia 03.01.2019r.

 

WÓJT GMINY  BYTNICA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

ds. budownictwa, drogownictwa i zaopatrzenia w energię

 (nazwa stanowiska pracy)

O ww. stanowisko mogą nie mogą* ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce pracy – Urząd Gminy w Bytnicy, Bytnica 52  .

Wymiar etatu – 1/1

Podstawa zatrudnienia – umowa o pracę.

 

Warunki pracy na stanowisku

a)Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 936) i  Zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Bytnica z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bytnica Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie,

b) Rodzaj pracy/warunki: praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera, w zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy, budynek bez podjazdu dla niepełnosprawnych

Wymagania niezbędne:

a)  obywatelstwo polskie,  

b) wykształcenie  minimum średnie  

c) biegła znajomość obsługi komputera

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

e) posiada  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

f) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) prawo jazdy kat. B

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  a)   preferowane wykształcenie wyższe   

           b)  doświadczenie zawodowe  3  lata

  c)  znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawy – Prawo budowlane,  ustawy o samorządzie gminnym,

  d) znajomość zasad funkcjonowania samorządu,

  e) zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z petentami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy,

  f)  samochód własny do wyjazdów służbowych ( pracodawca pokrywa koszty wyjazdów)

   

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Do zadań  stanowiska ds. budownictwa, drogownictwa i zaopatrzenia w energię należy w szczególności :

  1. Prowadzenie spraw dotyczących planowania przestrzennego w zakresie:  

 1. związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowaniem terenów

 2. związanych z budownictwem mieszkaniowym i innym oraz lokalizacją inwestycji celu publicznego,

 3. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 4. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu.

 5. w zakresie planowania przestrzennego współpracuje ze stanowiskiem ds. środowiska, gospodarki wodnej, przestrzennej i rozwoju.

  2. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji technicznej inwestycji gminnych oraz ich realizacją.

  3. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją obiektów budowlanych gminnych, dla których nie powołano odrębnych służb lub nie powierzono ich eksploatacji innym podmiotom.

  4. Przygotowanie procesów inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych realizowanych przez Gminę i jednostki, nadzór nad ich realizacją w tym przygotowywanie obmiarów i kosztorysów na zadania nie wymagające pozwolenia na budowę.

  5. Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na przeprowadzenie infrastruktury przez tereny należące do gminy oraz wydawanie warunków w zakresie podłączeń do istniejącej infrastruktury gminnej (z wyłączeniem przyłączy wod-kan. – zadanie ZGK w Bytnicy).

  6.  Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania drogami gminnymi.

  7. Nadzór i realizacja zdań związanych z planowaniem, budową i właściwą eksploatacją oświetlenia ulicznego w gminie.

  8. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię nieruchomości gminnych i oświetlenia.

  9. Prowadzenie spraw dowozu uczniów do szkół w gminie w zakresie procedury przetargowej oraz opiniowanie rozwiązań w zakresie komunikacji zbiorowej;

  10.  Udział w pracach planistycznych dotyczących inwestycji i remontów w gminie.

  11. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości. Prowadzenie ewidencji miejscowości ulic i adresów   przy pomocy systemu teleinformacyjnego.

  12. Ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie i rozliczaniu zrealizowanych zadań.

   

 1. Wymagane dokumenty:

  a) podpisana ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz „ Klauzula informacyjna”

  ( załącznik do pobrania)
  b) list motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

  c) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające staż pracy,

  e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe,

  f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe g)oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

  h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, złożone osobiście w Urzędzie  Gminy w Bytnicy,  sekretariat ( pokój nr 1)

  lub doręczone listownie w terminie do dnia 18.01. 2019r. do godz.15:30

  pod adresem:

   Urząd Gminy w Bytnicy, 66-630 Bytnica 52  

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. budownictwa, drogownictwa  i zaopatrzenia w energię”. 

   

  Aplikacje wysłane pocztą, które wpłyną po 18.01.2019 r.   nie będą rozpatrywane.

   

  Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Bytnica w dniu 21 stycznia 2019r. o godz.8:00

  O rozmowie kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne, ogłoszone w ogłoszeniu o naborze, każdy z kandydatów zostanie powiadomiony telefonicznie.

   

  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w  Urzędzie Gminy Bytnica.

   

  Dodatkowych informacji na temat niniejszego ogłoszenia można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 68-3915796, kom. 665019187.

  Osobie , której w wyniku naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązana będzie do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bytnica oraz tablicy informacyjnej Urzędu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj: Dz. U. 2018, poz. 1260).

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r., poz.511), jest niższy niż 6%.

  Klauzula informacyjna

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; tzw. „RODO”). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania  wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1. Administratorem   danych osobowych jest Gmina Bytnica .

  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

  3.   Cel przetwarzania danych – przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko kierownicze, realizacja procesu rekrutacji, w szczególności ocena   kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które   aplikują kandydaci.

  4. Podstawą prawną przetwarzania są:

a) Przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie danych osobowych – art. 22[1] Kodeksu pracy, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b) Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego (Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy kandydat jest  odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja).

  1. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy przedawnienia, w związku z obroną przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 5 ust. 1 lit. b RODO).

  2.   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

  3. Uprawnienia:

   1. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej;

   2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Sebastian Bartczak* Niepotrzebne skreślić

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2019 18:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Dębiński
Ilość wyświetleń: 427
03 stycznia 2019 18:40 Wojciech Dębiński - Dodanie załącznika [zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_i_klauzula_informacyjna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2019 18:39 Wojciech Dębiński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl